Prosjektansvarlige

Oversikt over ansvarlige for det enkelte prosjekt

Klubben har etablert 5 frittstående prosjekter for året 2018 – 2019. Det er utarbeidet et prosjektskjema for det enkelte prosjekt. Der finnes bakgrunn og  detaljer for aktiviteten – se under lenken Prosjekter.

Prosjektansvarlige for 2018 – 2019 er:

Unified spesial – Bjørnar Pedersen

Bofellesskapene – Odd Korsæth

Kiwanismodellen – Egen ansvarsgruppe i Humanitærkomiteen (Korsæth og Schjølberg)

LIA-tunet – Humanitærkomiteen

Bedre boder  –  Nils H. Rustad

Ut i naturen – arb.grp Prosjekter (Korsæth og Schjølberg).

____________________________________________________________________________________________

I tillegg er det utpekt:

Korsæth og Schjølberg er en egen Arbeidsgruppe Prosjekter som ajourholder og følger kontinuerlig opp klubbens  prosjektportefølje. Gruppen gjennomgår årlig oversikten over prosjekter, følger opp og foreslår overfor styret videre arbeid  med prosjektene, herunder strykninger og opprettelse av nye prosjekter.

Omfanget av prosjekter fremgår av de årlige Arbeidsgrunnlag som legges frem for årsmøtet og evt. vedtas der. Gruppen lager hver høst en oversikt over prosjektene med forslag til evt. endringer. Denne forelegges styret under arbeidet i forbindelse med årsberetningen.

Ansvarsgruppe Kiwanismodellen består av Korsæth og Schjølberg og den har driftsansvaret og et regnskapsansvar når det gjelder fordelte midler fra modellen. Se eget prosjektskjema for denne. De har også ansvar for at alle saker blir behandlet med grundighet og på en diskret måte.