Arbeidsgrunnlag

Årsmøtet vedtar hvert år et arbeidsgrunnlag som retningslinjer for arbeidet i det neste året; og sammen med dette vedtas det også et budsjett.

Arbeidsgrunnlaget gir styret grove retningslinjer for hva klubben skal drive med gjennom Kiwanisåret. Det er de oppsatte mål som styrer innholdet i plangrunnlaget.
Så er det opp til styret å lage detaljert Tiltaksplan for de enkelte arbeidsområdene. Det er aktivitetene som styrer budsjettet; og ikke omvendt. Men erfaringene fra tidligere år må selvsagt benyttes når budsjettet lages. Mange aktiviteter går igjen fra år til år og lærdommene bør bringes videre gjennom planverket.

Arbeidsgrunnlaget utarbeides i et eget planmøte på høsten der sittende og neste styre deltar. På forhånd har komiteer, prosjekter og andre bidratt med innspill/forslag. Plangrunnlaget (aktivitetsoversikten) inngår så i årsmøtedokumentene  og årsmøtet behandler forslaget.
Budsjettet utarbeides også av nevnte planmøte og fremgår av årsmøtedokumentene, sammen med plangrunnlaget. Det er de planlagte aktiviteter som styrer innholdet i budsjettet. På årsmøtet vil derfor arbeidsgrunnlaget bli behandlet først og deretter budsjettet. Dermed der det god sammenheng mellom oppgaver og midler.

Tiltaksplanen utarbeides så av styret på bakgrunn av årsmøtets vedtak. Tiltaksplanene er en detaljert liste over oppgaver. Hensikten er at styret på sine møter benytter denne planen for å sjekke at alt blir gjennomført i h t oppsatt plan og budsjett.

Tiltaksplan og økonomi er faste punkter på styremøtenes saksliste.

Arbeidsgrunnlag og budsjettforslag finnes i egen lenke for det enkelte år. (Vedtatt budsjett finnes også under Administrasjon – Økonomi.)
I egne lenker finnes også vår aktivitetskalender for det enkelte halvår.