Forskrift til klubbloven

Her er en foreløpig orientering om saken «Åpne klubber i Kiwanis»

I løpet av Kiwanisåret 2018 – 2019 har Kulturdepartementet fastsatt at alle som ønsker tildeling av Momskompensasjon må være åpne for almenheten.
I den sammenheng har myndighetene fastslått at Kiwanisklubber ikke er «åpne klubber» og således ikke kan får delta i denne ordningen.

Denne saken har distriktet og klubbene arbeidet mye med gjennom året for å finne en løsning som gjør at klubbene fortsatt kan søke om momskompensasjon. Siden KIDN og den enkelte klubb ikke kan endre klubbloven på egen hånd da den er fastsatt av Kiwanis International (KI) og bare kan endres ved et vedtak der måtte det finnes andre løsninger. Det er da vedtatt to tiltak som skal ordne dette.

Tiltak 1 er å lage en forskrift til lovens paragraf som sier at man bare kan bli medlem gjennom invitasjon til klubben (dette defineres da som «Ikke åpen  klubb»).

Lovkomiteen har laget en mal til Forskrift og Almene råd som er sendt til alle klubber som har vedtatt å bli åpne. Der er det bare å fylle inn klubbnavn og tid for vedtak om å bli åpen klubb. Alle klubber, unntatt 4 i vårt distrikt, har ønsket en slik løsning og årsmøtet i Bergen under Vestlandskonventet sluttet seg til saken.
Kulturdepartementet har signalisert at de godkjenner en slik ordning og dermed vil våre søknader om momskompensasjon fortsatt bli med i behandlingen for det enkelte år. Søknad er sendt.

Vår klubb har, etter det enstemmige vedtaket på medlemsmøtet 4. juni om å bli åpen klubb, utarbeidet en forskrift og den blir sendt til Brønnøysundregistrene som vedlegg til vår klubblov i forbindelse med innmelding av nytt styre for året 2019 -2020. Vi har ogås meldt dete inn til Lovkomiteen  i KIDN som fører oversikt over åpne klubber.

Les mer her: Forskrift til klubbloven

Tiltak 2  er å fremsende et forslag til KI om endring av klubbloven slik at det blir fritt for klubber å selv avgjøre om de skal være åpne eller ikke. Dette arbeides det med i Lovkomiteen med sikte på å fremme saken for KIs styre så raskt som mulig. Hvor store muligheter man har for å nå frem med dette forslaget er foreløpig ganske usikre.